Pažadai iš dangaus, kuriais galime remtis melsdamiesi dėl savo vaikų…

“Tėvystė – tai nuostabus ir didis darbas.  Tai didžiulė atsakomybė,  todėl daugeliui kyla klausimas, ar yra žmonių, kurie gali neklysdami atlikti šią pareigą? Tobulų tėvų nėra, tačiau Dievas pažadėjo suteikti išminties tiems, kas jos prašys. “

Augustino mama meldėsi, kad jo sūnus įtikėtų Dievu ir patikėtų Jam savo gyvenimą. Kurį laiką ji nematė jokio patvirtinimo, kad Dievo Dvasia veikia sūnaus širdyje, bet ji nenusiminė. Ji susirado Šv. Rašte (Biblijoje) žodžius, įkvėptus paties Dievo, ir maldavo taip, kaip tai gali tik motina. Jos gilus nuolankumas, uolus atkaklumas, nepalaužiamas tikėjimas nugalėjo ir Dievas davė jai tai, ko troško jos širdis.

Dievas pasiruošęs klausytis savo žmonių poreikių ir šiandien. Jo ranka nėra sutrumpėjusi, kad negalėtų išgelbėti. Nei Jo ausis užgulta, kad negirdėtų, ir “jei krikščionys tėvai ieško Jo neatsitraukdami, Jis įdės į jų burnas žodžius, kurie tinkamai liudys Jį. Dievas įtakos tėvų elgesį bendraujant su vaikais.” (Liudijimai, 5 tomas, psl. 322-323)

 

Padrąsinančios Biblijos eilutės:

Izaijo knyga 43, 5-6

“Tu nebijok, nes aš su tavimi! Palikuonis tavo iš rytų parvesiu, iš vakarų tave surinksiu. Pasakysiu šiaurei: ‘Atiduok juos!’ ir pietums: ‘Nesulaikykit!’ Parvesk mano sūnus iš tolimų kraštų ir mano dukras iš žemės pakraščių,”

 

Izaijo knyga 44, 3-4

„Apipilsiu vandeniu ištroškusią žemę, srovėmis sausumą palaistysiu; išliesiu savo dvasią ant tavo palikuonių ir savo palaiminimą ant tavųjų vaikų. Jie sužels it žolė, kaip gluosniai paupiuose.“

 

Izaijo knyga  49, 25

„Šitaip VIEŠPATS atsako: „Žinoma! Belaisviai bus atimti iš galiūno ir grobis išplėštas iš tirono! Tavo reikalo gynėjas esu aš pats, – aš pats išvaduosiu tavo vaikus.”

 

Izaijo knyga 54, 13

“Visi tavo sūnūs bus VIEŠPATIES mokomi, – tavo vaikai mėgausis didžia gerove.”

 

Izaijo knyga 57, 18-19

„Mačiau, kuriuo keliu jis eina, bet aš jį pagydysiu ir vesiu, – paguosiu jį gausiai. Jo raudotojams aš, Kūrėjas, sukuriu lūpų vaisių. Ramybė, ramybė tolimiems ir artimiems! – sako VIEŠPATS, – aš jį pagydysiu!“

 

Izaijo knyga 59, 21

„Tai sandora, kurią aš pats sudariau su jais“, – sako VIEŠPATS. „Mano dvasia, esanti virš tavęs, nuo tavęs nepasitrauks ir mano žodžiai, įdėti tau į lūpas, liks tavo lūpose, vaikų tavųjų lūpose ir tavo palikuonių lūpose, – sako VIEŠPATS, – dabar ir per amžių amžius!“

 

Psalmė 72, 4

“Tegina jis skriaudžiamųjų bylą tautoje, tegelbsti beturčių vaikus ir tesutramdo engėjus.”

 

Psalmė 112, 1-2

„Laimingas, kas VIEŠPATIES pagarbiai bijo, kas nuoširdžiai vykdo jo įsakymus. Jo palikuonys bus galingi, palaiminta dorųjų karta.”

 

Jeremijo knyga 31,16-17

„Taip kalbėjo VIEŠPATS: „Nustok aimanavusi, nusišluostyk ašaras, nes laukia atpildas už tavo vargą, – tai VIEŠPATIES žodis, – jie sugrįš iš priešų krašto! Yra vilties tavo ateičiai, – tai VIEŠPATIES žodis, – tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!”

 

Jeremijo knyga 29, 11-12

„Garantuoju, kad aš tikrai žinau savo užmojį jums, – tai VIEŠPATIES žodis, – užmojį jūsų labui, o ne jūsų žalai! Noriu jums suteikti sklidiną vilties ateitį. Kai jūs šauksitės manęs, kai ateisite ir kreipsitės į mane malda, aš jus išklausysiu.“

 

Patarlių knyga 14,26

„Pagarbi VIEŠPATIES baimė yra tvirtovė, žmogaus vaikams ji bus prieglauda.“

 

Patarlių knyga 11, 21

„Būk tikras – nedoras žmogus neliks nenubaustas, o teisiųjų palikuonys išsigelbės.”

 

3 Jono laiškas 4

„Aš nerandu didesnio džiaugsmo, kaip klausytis, jog mano vaikai gyvena tiesoje.“

 

Išėjimo knyga 14, 13-14

„Bet Mozė žmonėms sakė: „Nebijokite! Tvirtai laikykitės ir pamatysite išgelbėjimą, kurį VIEŠPATS jums šiandien suteiks. Egiptiečių, kuriuos nūnai matote, daugiau niekad nebematysite. Pats VIEŠPATS kovos už jus, o jūs nutilkite“.

 

Paruošė Janet Page, Generalinės Konferencijos Tarnautojų skyriaus direktoriaus pavaduotoja maldai.

Septintosios dienos adventistų bažnyčios Europos pastorių kongresas Serbijoje, 2018 rugpjūtis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.